image

13

April

J A V N I P O Z I V ZA OBUKU I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA STICANJE ZVANJA TURISTIČKOG VODIČA ZA PODRUČJE GRADA BIJELjINA U 2022. GODINI

JAVNI POZIV

 

Број: 402/22

Датум: 13.04.2022. године

 

На основу члана 43. став 6) Закона о туризму ("Службени гласник Републике Српске", број: 45/17), члана 6. Правилника о програму и начину полагања стручног испита за стицање звања туристичког водича за подручје Града Бијељина и Споразума о реализацији обуке и стручног испита за туристичког водича на подручју Града Бијељинa (број 1-39/22 од 31.03.2022.године), Туристичка организација Града Бијељина, р а с п и с у- ј е

 

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ОБУКУ И ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА  ТУРИСТИЧКОГ ВОДИЧА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2022. ГОДИНИ

 

I

Расписује се Јавни позив за обуку и полагање стручног испита за стицање звања  туристичког водича за подручје Града Бијељина у 2022. години.

 

II

Право полагања стручног испита за стицање звања  туристичког водича за подручје Града Бијељина имају кандидати који испуњавају услове према члану 43. Закона о туризму ("Службени гласник Републике Српске", брoj 45/17), и то:

1. да су држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, односно страни држављани који посједују радну дозволу у Босни и Херцеговини,

2. да имају најмање завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и

3. да активно познају најмање један страни језик.

 

III

(1) За учествовање на Јавном позиву кандидат је обавезан Туристичкој организацији Града Бијељина доставити Пријаву за обуку и полагање испита у писменој форми.

У Пријави je потребно навести сљедеће податке:

1. име, очево име и презиме кандидата,

2. адресу пребивалишта, односно боравишта кандидата,

3. датум и година рођења кандидата,

4. врсту школске спреме и смјер који је кандидат завршио,

5. страни језик, односно стране језике које кандидат намјерава полагати у оквиру испита и

6. контакт телефон.

 (2) Уз Пријаву кандидати су обавезни да доставе сљедеће доказе:

1. овјерену фотокопију увjерења о држављанству Босне и Херцеговине, односно Републике Српске, односно радне дозволе за стране држављане,

2.  овјерену фотокопију личне карте и

3. овјерену фотокопију дипломе о стеченом најмање средњем образовању у четворогодишњем трајању или други одговарајући доказ о стеченој стручној спреми (уколико кандидат посједује вишу или високу стручну спрему може доставити и доказе о тој стручној спреми) и

4. доказ о уплати накнаде за обуку и полагање стручног испита у вриједности од 400,00 КМ, а која се уплаћује на жиро-рачун Универзитета Синергија Бијељина, број 571-030-00000814-37 Комерцијална банка АД, уз навођење сврхе плаћања.

 

IV

(1) Стручни испит за туристичког водича састоји се од усменог, писменог и практичног дијела и полаже се пред Комисијом за полагање стручног испита коју именује директор Туристичке организације Града Бијељина .

(2) Програм стручног испита за стицање звања туристичког водича на подручју Града Бијељина састоји се из сљедећих предмета: Уставно уређење Републике Српске, односно БиХ, Историја Републике Српске, односно БиХ, Основи туристичког законодавства Републике Српске, Основни туризма, Заштита потрошача у туризму, Водичка служба, Туристичка географија Града Бијељина и Културно-историјско и природно насљеђе Града Бијељина.

V

(1) Комисија спроводи испит, организује теоријску и практичну обуку кандидата, те врши провјеру знања кандидата.

(2) Предмети из тачке IV јавног позива подразумијевају теоријски и практични дио, са обуком.

(3) Програм теоријске обуке траје укупно 28 часова и подразумијева обуку из сљедећих предмета:

1) Уставно уређење Републике, односно БиХ (два часа),

2) Историја Републике, односно БиХ (шест часова),

3) Основи туристичког законодавства Републике (два часа),

4) Основе туризма (шест часова),

5) Заштита потрошача у туризму (два часа),

6) Туристичка географија Републике (четири часа),

7) Културно-историјско насљеђе Републике (шест часова).

(4) Програм из предмета Водичка служба у туризму подразумијева теоријску и практичну обуку и траје укупно 12 часова.

(5) Практична обука подразумијева симулацију и демонстрацију туристичког вођења у складу са градивом предмета Водичка служба у туризму.

 

VI

(1) Након положеног стручног испита Туристичка организација Града Бијељина кандидатима без накнаде издаје увјерење о положеном стручном испиту за туристичког водича за подручје Града Бијељина.

 

VII

(1) Пријаву на конкурс за обуку и полагање стручног испита за туристичког водича кандидати могу доставити лично или путем поште на адресу: "Туристичка организација Града Бијељина, ул. Кнеза Милоша бр. 30, Бијељина ", са назнаком: "Пријава на конкурс за обуку и полагање стручног испита за туристичког водича - НЕ ОТВАРАЈ".

(2) Уз пријаву кандидат прилаже доказе из тачке III овог позива.

(3) Рок за подношење пријава за полагање стручног испита за туристичког водича је 03.05.2022. године.

(4) Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узети у разматрање.

 

VIII

(1)  Јавни позив биће објављен на интернет страници Туристичке организације Града Бијељина, на интернет страници административне службе Града Бијељина, интернет страници Универзитета Синергија и у најмање једном локалном медијском сервису.

(2) Програм обуке и полагања стручног испита за туристичког водича, са предметним областима и потребном литературом биће објављен на интернет страницама Туристичке организације Града Бијељина и Универзитета Синергија.

(3)   Обука и полагање стручног испита ће се обавити под условом да се за обуку и полагање стручног испита пријави најмање осам кандидата.

 

IX

(1) О тачном термину и мјесту одржавања полагања, као и о осталим битним питањима кандидати ће накнадно бити обавијештени на интернет страницама Туристичке организације Града Бијељина и Универзитета Синергија на којима ће бити доступне и све остале информације везане за полагање стручног испита.

(2) Све додатне информације у вези полагања предметног испита могу се добити  сваким радним даном од 8 до 16 часова, путем телефона 055/217-111 и 055/224-511.

 

                                                                                                         

 Директор

Јасмина Абдулахагић

 

 

Grad u srcu Semberije. Grad dobrih ljudi, dobrih domaćina!