Vi ste ovde: Početna Šta obići Ture razgledanja Obala Drine

Rijeka Drina

Drina nastaje kod Šćepan polja, od planinskih rijeka Pive i Tare, a uliva se u Savu kod Bosanske Rače. Dužina toka rijeke Drine iznosi 344 km. Nastaje na nadmorskoj visini od 432m, a u Savu se uliva na nadmorskoj visini od 89m. Razlika u nadmorskoj visini od nastanka Drine do ušća je 385m. Temperatura vode varira tokom godine od 8,7 do 16,3 0C. Boja Drine je mahom zelena. Voda Drine pripada uglavnom IIa klasi boniteta. Drina je od velikog ekonomskog značaja za opštinu Bijeljina ali kao prirodni resurs nije dovoljno iskorištena.

Posebno bogastvo ove rijeke čini njen živi svijet, a u tom smislu najpoznatija je po svojim trofejnim mladicama, lipljenima i potočnim pastrmkama na izvorištu kao i po izuzetno krupnim skobaljima, riječnim mrenama, klenovima i ploticama.

Tok Drine je više puta pregrađen branama, i ovo sa ribarstvenog aspekta ima poseban značaj, jer se tim branama koje predstavljaju neprelazne prepreke presječeni migratorni putevi mnogim vrstama riba. Iz tih razloga se dijelovi toka između pojedinih brana mogu smatrati biloškim cjelinma koji funkcionišu kao nezavisne cjeline.

Rijeke Sava i Drina imaju sve predispozicije za razvoj ribolovnog turizma kao i za razvoj sportskog-rekreativnog turizma na vodi. Pristupačnost obale, karakteristike flore i faune i sastav ribljeg fonda omogućavaju razvoj ovih vidova turizma.

Sportski ribolov, odnosno lov ribe udičastim alatom, na rijeci Savi i Drini sprovodi se po odredbama Zakona o ribarstvu. Zakonom i ostalim propisima je regulisano čime se može loviti riba, kada i u koje vrijeme i koje dužinske kategorije. Lov ribe na sportski način jedino je moguć uz posjedovanje dozvole.

Uspješnost sportskog ribolova zavisi od znanja i iskustva ribolovaca, njegove opremljenosti neophodnim alatom za lov. Za lov ribe neophodno je poznavanje vode, terena, mjesta gdje se riba zadržava ili dijelova rijeke gdje se riba kreće itd.

Mjere za unapređenje sportskog i rekreativnog ribolova sprovodi se u cilju povećanja ribljeg fonda, uređenja prilaza obalama, pristupačnosti terena kao i zaštiti rijeka Save i Drine. Najatraktivnija lokacija za sportski ribolov je dio gdje se Drina ulijeva u Savu. Za razvoj ovog lokaliteta, kao potencijala za razvoj turističke destinacije, neophodno je uraditi turističku plansku valorizaciju.

Pored razvoja ribolovnog turizma rijeka Drina, sa svojim karakteristikama, ima potencijala za razvoj kupališnog turizma i raznih sportova na vodi. Na rijeci Savi se mogu organizovati krstarenja, koja se dopunjuju komplementarnim turističkim atrakcijama sa kopna.

Vi ste ovde: Početna Šta obići Ture razgledanja Obala Drine